ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Course description:

Deep IFRS Professional Course covers all the relevant standards. Over 50% of the training time is devoted to the review of the real-life cases reported in the Georgian market.

After completing the course, you will be able:

to independently work with the IFRS, that will further help you solve the problematic issues;
you will get familiar with the most common mistakes and will make ready-made decisions to solve a problem;
you will be able to independently develop company’s accounting policy;
you will be able to analyze both, financial and non-financial part of the audit’s conclusion;
you will be able to develop assets management process and control mechanisms;
you will be able to prepare consolidated financial statements.

Advantages of our training:

The number of trainees in a group doesn’t exceed 15 persons, which allows the trainees to be maximally involved in reviews and discussions during the training sessions and to present their problematic issues.
This training is unique in the sense that it is based on the review and analysis of the real-life cases provided by the companies operating in Georgia, which will help trainees apply whatever they have learned in their daily activity.

Whom is it for:

Deep IFRS Professional Course is designed for experienced accountants, financiers, auditors, reporting specialists.

 • ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური ჩარჩოფინანსური
 • ანგარიშგებების სრული პაკეტი და ფორმები
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და ცვილებების აღრიცხვა
 • სააღრიცხვო შეფასებების არსი და მნიშვნელობა, ცვლილებების აღრიცხვა
 • ფინანსური ანგარიშგების პირველადი წარდგენის ნიუანსები
 • ფასს სტანდარტებზე გადასვლის ტექნიკა, ნაშთების კორექტირება
 • მარაგების აღიარება
 • მარაგების შეფასების მეთოდები
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა
 • წარმოების დანახარჯების განაწილება თვითღირებულებაზე
 • ნეტო სარიალიზაციო ღირებულება
 • მარაგების ჩამოწერა
 • შემოსავლის აღიარების ხუთ ეტაპიანი მოდელი
 • შემოსავლების აღიარება საქონლის რეალიზაციიდან
 • შემოსავლების აღიარება მომსახურების კონტრაქტებიდან
 • ლოიალური ბარათების/ბონუსების აღრიცხვა
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა
 • ფულადი მუხლების იდენტიფიკაცია
 • სამუშაო ვალუტა, წარსადგენი ვალუტა
 • საკურსო სხვაობების აღრიცხვა
 • მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსების აღრიცხვა
 • უცხოურ ვალუტაში მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების გადაანგარიშება
 • ძირითადი საშუალებების აღიარება და თვითღირებულების განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალებების შეფასების მეთოდები
 • მომსახურების ვადების განსაზღვრის ტექნიკა
 • გადაფასების მეთოდის ნიუანსები
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები
 • ცვეთის მეთოდები
 • ცვეთის დაწყებისა და შეწყვეთის პერიოდის განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალების აღირების შეწყვეტა
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები
 • ცვეთის მეთოდები
 • ცვეთის დაწყებისა და შეწყვეთის პერიოდის განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალების აღირების შეწყვეტა
 • საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაცია
 • საინვესტიციო ქონების საწყისი აღიარება
 • საინვესტიციო ქონების შემდგომი შეფასება
 • გადატანები ძირითადი საშუალებიდან საინვესტიციო ქონებაში და პირიქით
 • არამატერიალური აქტივების აღიარება და შემდგომი შეფასება
 • არამატერიალუ აქტივების შექმნა კომპანიაში
 • განუსაზღვრელი მომსახურების ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების შეფასება
 • გადატანები გასაყიდად გამიზნული აქტივების გამსვლელ ჯგუფში და პირიქით
 • შეწყვეტილი ოპერაციების აღრიცხვა
 • ფინანსური და საოპერაციო იჯარის კლასიფიკაცია
 • საოპერაციო იჯარის აღრიცხვის ნიუანსები
 • ფინანსური იჯარის აღიარება
 • ფინანსური იჯარის აღრიცხვის თავისებურებები
 • უკუიჯარის აღრიცხვა
 • ფინანსური იჯარის რეალური ქეისის განხილვა
 • ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვას შორის არსებული სხვაობების ანალიზი
 • ფინანსური ინსტრუმენტების კატეგორიები
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
 • განსაკუთრებული აქტივის კრიტერიუმები
 • სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია
 • კაპიტალიზაციის შეწყვეტა
 • კაპიტალიზაციის ნორმა
 • ინვესტიციების კლასიფიკაცია
 • ინვესტიციების აღიარება
 • კაპიტალ მეთოდი
 • ინვესტიციების გაუფასურება
 • დივიდენდების აღიარება
 • კონტროლის იდენტიფიკაცია (აკონტროლებს თუ არა ინვესტორი საწარმოს)
 • გათავისუფლება კონსოლიდაციისგან
 • ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განხილვა
 • კონსოლიდაციის პროცედურები (ელიმინირება)
 • კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განხილვა

ღირებულება - 700 ლარი

ხანგრძლივობა - 30 საათი (6 კვირა)

მსმენელების რაოდენობა -
15 ადამიანი