ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Course description:

The training allows students to obtain and deepen their knowledge of warehouse and supply management key issues. Throughout the training, we will review some practical examples related to supply and warehousing. Based on the real-life cases, the trainees will have the chance to learn about real, proven solutions for each problem.

Key indicators necessary for operational performance assessment will be reviewed as part of the training, allowing managers to make proper decisions.

Trainees will thoroughly cover all aspects of the warehouse inventory process, as well as the various mechanisms of commodity storage and placement in a warehouse.

The following issues will be covered in detail during the course:

  • warehouse space panning and types of storage areas
  • warehouse inventory, their key functions and characteristics
  • warehouse management structure – effective distribution of personnel and delegation of processes
  • warehouse management – development of various-type databases for effective warehouse management
  • warehouse rack location numbering – mechanism of commodity placement according to the assigned location number
  • key warehouse operations- acceptance, collection, inspection, shelving, truck loading of goods
  • warehouse periodic and general inventory
  • indicators for measuring the efficiency of warehousing operations – KPI (key performance indicator)
  • relocation of commodities in the warehouse based on the ABC analysis – full description of the process and consideration of the outcome   
  • efficient warehouse personnel motivation systems
  • 5 S system, basic characteristics and outcome of its operation
  • basic FMCG distribution model -  consideration of logics and factors required for route planning
  • indicators measuring delivery management efficiency - KPI
  • cross-docking system
  • delivery management motivation system 
  • in-night distribution – consideration of its pros and cons in terms of both, retail and FMCG distribution.

After completing the course:

managers will be able to properly plan the warehouse and vehicle fleet investment and make effective use of the warehouse space and equipment. The training will facilitate proper planning and reduction of operational costs.

Advantages of our training:

This training is unique in the sense that it is based on review and analysis of the real-life logical cases that help the trainees to apply the obtained knowledge in their daily activity.

 

It is intended for:

company’s top and middle-level managers
warehouse managers
delivery and vehicle fleet managers
logistics specialists
logistics project managers


 • საწყობის ფართის დაგეგმარება და შესანახი ადგილის ტიპები
 • სასაწყობე ინვენტარი, მათი ძირითადი ფუნქციები და მახასიათებლები
 • საწყობის მართვის სტრუქტურა- კადრების ეფექტური გადანაწილება და პროცესების დელეგირება
 • სასაწყობე მენეჯმენტი - სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების დამუშავება საწყობის ეფექტურად მართვისთვის
 • სასაწყობე სტელაჟების დამისამართება - პროდუქციის მისამართებზე განლაგების მექანიზმი
 • საწყობის ძირიტადი ოპერაციები - პროდუქციის მიღება, აგროვება, შემოწმება, თაროს შევსება, მანქანაში დატვირთვა
 • საწყობის პერიოდული და გენერალური ინვენტარიზაცია
 • სასაწყობე ოპერაციების ეფექტურობის საზომი ინდიკატორები - KPI
 • საწყობში პროდუქციის ABC ანალიზის მიხედვით გადალაგება-პროცესის სრული აღწერა და შედეგების განხილვა
 • საწყობის პერსონალის ეფექტური სამოტივაციო სისტემები
 • 5 S სისტემა , მისი მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები და შედეგები
 • FMCG დისტრიბუციის ძირითადი მოდელი - მარშუტების დაგეგმარებისთვის საჭირო ლოგიკების და ფაქტორების განხილვა
 • მიწოდების მართვის ეფექტურობის საზომი ინდიკატორები - KPI
 • კროს დოქინგის სისტემა
 • მიწოდების მართვის სამოტივაციო სისტემები
 • ღამის დისტრიბუცია - მისი დადებითი თუ უარყოფითი მხარეების განხილვა, როგორც რითეილ , ასევე FMCG დისტრიბუციის შემთხვევაში.

ღირებულება - 450 ლარი

ხანგრძლივობა - 9 საათი 

მსმენელების რაოდენობა -
15 ადამიანი