ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Course description:

Years-long experience using Excel is not always enough to know the novelties of the program you work in.

Of course, you get a desired result, but you can achieve the desired outcome in less time with the help of new tools.

The course focuses on profound issues and modern Excel functions, providing an insight into many practical and unfamiliar ways of working in Excel.

Multifunctional tables, sorting, filtering and text functions

Relative, absolute and mixed addressing; logical, mathematical  and statistical functions at the high level, date and time functions, conditional in-depth visualization of address (source), graphs and data entry restrictions, dynamic charts, observance of working areas; finding one, two and N variables; developer tools;
data consolidation.

After completing the course, you will be able:

to solve various tasks and create logical and structured data models within the shortest time possible, which will simplify the data entry and analysis process.

Advantages of our training:

The number of trainees in a group doesn’t exceed 10 persons, which allows the trainees to be maximally involved in practical activity and discussions during the training sessions, as well as to present their problematic issues.

This training is unique in the sense that it is based on the years-long teaching experience, as well as on the review and analysis of the real-life cases that help trainees apply the obtained knowledge in their daily activity. 

The course is intended:

for individuals with many years of experience working in Excel, who are willing to improve their program skills, to learn high-order functions of the program with due account for the program details, as well as to master new Excel functions.

 • Use Table – მულტი ფუნქციური ცხრილები
 • Sort - სორტირება
 • Filter - ფილტრაცია
 • Using Cell References in Formulas & Using relative, absolute, and mixed references უჯრის მისამართების ტიპები;
 • Using Formulas in Tables - ფორმულების გამოყენება ცხრილებში;
 • Creating Formulas That Manipulate Text - ტექსტური ფუნქციები: EXACT, UPPER, LOWER, PROPER, LEFT,RIGHT, MID;
 • REPLACE, FIND, SERCH, SUBSTITUTE
 • (წინაპირობა CONCATENATE, TRIM, LEN)
 • Creating Formulas That Look Up Values - ფუნქციები INDEX, MATCH, OFFSET, INDIRECT, ADDRESS);
 • წინაპირობა (VLOOKUP, HLOOKUP);
 • Creating Formulas That Count and Sum - სტატისტიკური თვლის ფუნქციები
 • LARGE, SMAL, DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, MODE, RANK
 • წინაპირობა (COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS);
 • Advanced Visualizing Data Using Conditional Formatting - პირობითი ფორმატირება;
 • Advanced Charts - მონაცემების ვიზუალიზაცია დიაგრამების დახმარებით
 • Advanced Data Validation - მონაცემების შეზღუდვა;
 • Pivot Table - მონაცემების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, ცხრილის განთავსების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, დინამიური ცხრილის მაკეტი, დინამიური ცხრილის ფორმატირება და მოდიფიკაცია
 • Data Models
 • The Goal Seek Command - ერთი უცნობი ცვლადის ვარირება
 • Sensitivity Analysis With Data Tables- ორი ცვლადის ვარირება
 • Using The Scenario Manager For Sensitivity Analysis – N რაოდენობის ცვლადების ვარირება
 • Custom (Advanced) Sorting In Excel - სამომხმარებლო სორტირება
 • Advanced Filter - ურთიერთ გამომრიცხავი პირობების ფილტრაცია
 • Developer - Spinner Buttons, Scroll Bars, Option Buttons, Check Boxes, Combo Boxes, And Group
 • List Boxes
 • Consolidating Data - მონაცემთა კონსოლიდაცია

ღირებულება - 440 ლარი

ხანგრძლივობა -14 საათი (2 კვირა)

მსმენელების რაოდენობა - 10 ადამიანი