ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Course description:

The course focuses not only learning and application of general and middle-level functions, but also on identification of details that will simplify your day-to-day activity. This will allow you to save time, to become a more efficient and, consequently, an indispensable staff member.

During the course we will discuss the examples that will make it easier for you to work with files and data in future. Namely:

  • various details from introductory aspects
  • multifunctional charts, sorting, filtering and text functions
  • logical mathematical and statistical functions
  • date and time functions, visualization of conditions, data entry restriction
  • dynamic charts, observance of working areas

After completing the course, you will be able:

to apply the knowledge obtained and spend less time solving various tasks, creating logical and structured data diagrams that will simplify data entry and analysis process.

Advantages of our training:

The number of trainees in a group doesn’t exceed 12 persons, which allows the trainees to be maximally involved in practical activity and discussions during the training sessions, as well as to present their problematic issues. This training is unique in the sense that it is based on the years-long teaching experience, as well as on the review and analysis of the real-life cases that help trainees apply whatever they have learned in their daily activity. 

Whom is it intended for:

Advanced Excel Course is intended for individuals with little experience of using Excel, who are willing to deepen their knowledge, to learn basic functions of the program with due account for its details.

 

 • Selecting a Cell or Range of Cells - უჯრებისა და დიაპაზონების მონიშვნა
 • Freeze Pane - დიაპაზონების ფიქსირება
 • Format Painter - ფორმატირება ფუნჯით
 • Using AutoFill Options - ავტოშევსება
 • Using AutoSum Functions - საბაზისო ფუნქციები
 • Clipboard - მეხსიერების ბუფერი
 • Convert Text To column - ტექსტის დაყოფა
 • სვეტებად; Define name - დიაპაზონების შექმნა და დასათაურება
 • Printing Worksheets - სამუშაო ფურცლის ბეჭდვა
 • Setting Page Setup Options - ფურცლის პარამეტრები
 • Entering Formulas into Your Worksheets & Pasting range names into formulas ფორმულების შექმნა, უჯრისა და დიაპაზონის სახელების გამოყენება ფორმულებში;
 • Use Table – მულტი ფუნქციური ცხრილები
 • Sort - სორტირება
 • Filter - ფილტრაცია
 • Using Cell References in Formulas & Using relative, absolute, and mixed references უჯრის მისამართების ტიპები;
 • Using Formulas in Tables - ფორმულების გამოყენება ცხრილებში;
 • Creating Formulas That Manipulate Text - ტექსტური ფუნქციები (CONCATENATE, TRIM, LEN)
 • Creating Formulas Logical Formulas - ლოგიკური ფუნქციები (AND, OR, IF, IFERROR, IFNA);
 • Creating Formulas Math & Trig - მათემატიკური ფუნქციები (ROUNDUP, ROUNDDOWN, ROUND, PRODUCT, INT, SUMPRODUCT);
 • Creating Formulas That Look Up Values - ფუნქციები (VLOOKUP, HLOOKUP);
 • Creating Formulas That Count and Sum - სტატისტიკური თვლის ფუნქციები (COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS);
 • Creating Formulas Dates and Times თარიღებისა და დროის ფუნქციები (NOW, TODAY, NETWORKDAYS/ NETWORKDAYS.INT, WEEKDAY, WORKDAY/ WORKDAY.INT);
 • Visualizing Data Using Conditional Formatting - პირობითი ფორმატირება;
 • Creating Sparkline Graphics - გრაფიკების გამოყენება;
 • Charts - მონაცემების ვიზუალიზაცია დიაგრამების დახმარებით
 • Data Validation - მონაცემების შეზღუდვა;
 • Pivote

ღირებულება - 350 ლარი

ხანგრძლივობა - 18 საათი (3 კვირა)

მსმენელების რაოდენობა - 12 ადამიანი