ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

ტრენინგ კურსის შექმნის საჭიროება განაპირობა შრომის რეგულაციების მნიშვნელოვანმა ცვლილებამ. 2020 წელს არსებითად განახლდა შრომის კოდექსი, ხოლო 2021 წლის 1 იანვრიდან შრომის ინსპექციის სამსახური უფლებამოსილი გახდა დასაქმებულის ანონიმური განცხადების საფუძველზე შევიდეს ორგანიზაციაში და შრომითი უფლებების ნებისმიერი დარღვევისთვის მოახდინოს კომპანიის დაჯარიმება.

ტრენინგ კურსის მიზანია, დაეხმაროს ორგანიზაციებს, თავიანთი საქმიანობა და დოკუმენტაცია შესაბამისობაში მოიყვანონ განახლებულ შრომის კოდექსთან, შრომის ინსპექციის შესახებ საქართველოს კანონთან, მინისტრის ბრძანებებთან და სხვა მოქმედ რეგულაციებთან.

კურსის გავლის შემდგომ შეძლებთ:

 • შრომითი ურთიერთოებების სწორად დაგეგმვას და ორგანიზაციული პროცესების შრომის განახლებულ კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანას;
 • ორგანიზაციის დოკუმენტაციის, მათ შორის, შრომითი ხელშეკრულებების, შინაგანაწესის, სამუშაო აღწერილობების და ბრძანებების შესაბამისობაში მოყვანას შრომის ახალ რეგულაციებთან;
 • სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტის შემუშავებას შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით;
 • დამსაქმებლის მიერ შრომის კოდექსით და მინისტრის ბრძანებებით დადგენილი ვალდებულებების სრულყოფილად შესრულებას და პრაქტიკაში დანერგვას;
 • შრომის ინსპექციის მიერ ორგანიზაციის სანქცირების პრევენციას.

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობები:

 • ტრენინგს უძღვებიან უშუალოდ შრომის კოდექსისა და შრომის სხვა რეგულაციების შემუშავებაში ჩართული შრომის სამართლის ექსპერტები;
 • ტრენინგი აგებულია ინოვაციური სწავლების მეთოდზე - „სწავლება კეთებით“ (learning by doing), რაც გულისხმობს ტრენინგის მანძილზე არამხოლოდ პრაქტიკული ქეისების განხილვას, არამედ უშუალოდ დოკუმენტაციის ექსპერტიზასა და მომზადებას.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

 • კომპანიის მენეჯერებისთვის;
 • იურისტებისთვის;
 • HR პროფესიონალებისთვის.

საჩუქარი ტრენინგის აქტიური მონაწილეებისთვის: კურსის ბოლოს, მონაწილეებს, მათი სურვილის შემთხვევაში, ჩაუტარდებათ ტესტირება. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში, მონაწილეები მიიღებენ 20%-იან ფასდაკლებას კომპანიის საკონსულტაციო სერვისებზე, ხოლო საუკეთესო შედეგის მქონე მსმენელს გადაეცემა შრომის სამართლის ექსპერტების უფასო კონსულტაცია მის ორგანიზაციაში შრომითი რეგულაციების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით.

 • შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა და შრომითი ხელშეკრულების დადება;
 • შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობები;
 • შრომის შინაგანაწესი;
 • სრული და არასრული სამუშაო განაკვეთი;
 • სტაჟირება;
 • შრომის ანაზღაურება;
 • სამუშაო დრო, შესვენების დრო და დასვენების დრო;
 • ცვლაში მუშაობა;
 • სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი, სამუშაო დროის შეჯამებული აღრიცხვის წესი;
 • ზეგანაკვეთური სამუშაო;
 • ღამის სამუშაოზე დასაქმების შეზღუდვა;
 • უქმე დღეები.
 • შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო, შვებულება ბავშვის მოვლის გამო;
 • შრომითი ხელშეკრულებების პირობების შეცვლა;
 • პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
 • სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების უფლება;
 • შრომითი დისკრიმინაცია და აკრძალვის ფარგლები;
 • მასობრივი დათხოვნა;
 • საწარმოს გადაცემა;
 • სამუშაო ადგილზე ინფორაციის მიწოდება და კონსულტაციები;
 • კოლექტიური დავის განხილვა და მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმების აღსრულება;
 • დავა;
 • ხანდაზმულობა.
 • სახელმწიფო ზედამხედველობა შრომის კოდექზე, სანქციები;
 • შრომის ინსპექციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები;
 • ინსპექტირების დაწყების საფუძველი, საჩივრის განხილვა;
 • ინსპექტირების განხორციელების წესი;
 • ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა შრომითი ნორმების დარღვევისთვის.

ხანგრძლივობა - 9 საათი (3 ტრენინგ მოდული)