ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

ფინანსების მართვა

ზოგადი აღწერა კომპანიაში ფინანსების სწორი და ეფექტური მართვა განაპირობებს კომპანიის მოგების მაჩვენე...

ბიუჯეტირებისა და ანალიზის სისტემის დანერგვა

ზოგადი აღწერა ყველა კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია მომგებიანობის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, რაც პირდაპ...

ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია

ზოგადი აღწერა კომპანიის გამართულად მუშაობისთვის უმნიშვნელოვანესია ოპტიმალური ბიზნესს პროცესებისა და...

IFRS - დანერგვა

ზოგადი აღწერა 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებ...

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება IFRS შესაბამისად

ზოგადი აღწერა 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებ...

IFRS for SME დანერგვა/ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება

ზოგადი აღწერა 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებ...

კორპორატიული ტრენინგი IFRS სტანდარტებში

ზოგადი აღწერა IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი განკუთვნილია კორპორატიული...

ინვესტიციების მოზიდვაში მხარდაჭერა

ზოგადი აღწერა ფინანსური რესურსების მოძიება, დაფინანსების სწორი სტრუქტურის ფორმირება და იაფი რესურსე...

შიდა აუდიტი

ზოგადი აღწერა რისკების მართვის პოლიტიკა კომპანიისთვის ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს წარმოადგენს. რისკები...

ბიზნესის შეფასება

EBIT Group გთავაზობთ საერთაშორისო მეთოდებზე დაყრდნობით კომპანიის კაპიტალის ღირებულების განსაზღვრას...