ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

IFRS - დანერგვა

ზოგადი აღწერა 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებ...

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება IFRS შესაბამისად

ზოგადი აღწერა 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებ...

IFRS for SME დანერგვა/ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება

ზოგადი აღწერა 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებ...

კორპორატიული ტრენინგი IFRS სტანდარტებში

ზოგადი აღწერა IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი განკუთვნილია კორპორატიული...