ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

ფინანსების მართვა

ზოგადი აღწერა კომპანიაში ფინანსების სწორი და ეფექტური მართვა განაპირობებს კომპანიის მოგების მაჩვენე...

ბიუჯეტირებისა და ანალიზის სისტემის დანერგვა

ზოგადი აღწერა ყველა კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია მომგებიანობის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, რაც პირდაპ...

ინვესტიციების მოზიდვაში მხარდაჭერა

ზოგადი აღწერა ფინანსური რესურსების მოძიება, დაფინანსების სწორი სტრუქტურის ფორმირება და იაფი რესურსე...

შიდა აუდიტი

ზოგადი აღწერა რისკების მართვის პოლიტიკა კომპანიისთვის ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს წარმოადგენს. რისკები...

ბიზნესის შეფასება

EBIT Group გთავაზობთ საერთაშორისო მეთოდებზე დაყრდნობით კომპანიის კაპიტალის ღირებულების განსაზღვრას...