ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

ფასს სტანდარტების სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional Course მოიცავს ყველა აქტუალურ სტანდარტს, ტრენინგის 50%-ზე მეტი ეთმობა საქართველოს ბაზარზე დაფიქსირებული რეალური ქეისების განხილვას. 

კურსის გავლის შემდგომ შეძლებთ:

ფასს-თან დამოუკიდებელ მუშაობას, რაც დაგეხმარებათ მომავალში პრობლემური საკითხების გადაჭრაში;
გაეცნობით ყველაზე ხშირად დაშვებულ შეცდომებს და მიიღებთ მზა გადაწყვეტილებებს პრობლემის გადასაჭრელად;
შეძლებთ დამოუკიდებლად შეიმუშაოთ კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა;
შეძლებთ აუდიტის დასკვნის როგორც ფინანსური, ასევე არაფინანსური ნაწილის გაანალიზებას;
შეძლებთ აქტივების მართვის პროცესისა და კონტროლის მექანიზმების შემუშავებას;
შეძლებთ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას.

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობები:

ჯგუფში მსმენელთა რაოდენობა არ აჭარბებს 15 ადამიანს, რაც მსმენელებს საშუალებას აძლევს ტრენინგის მიმდინარეობისას მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები დისკუსიებში , განხილვებში და წარმოადგინონ საკუთარი პრობლემური საკითხები.
ტრენინგი უნიკალურია იმით, რომ ეყრდნობა საქართველოში არსებული კომპანიების რეალური ქეისების გარჩევას და ანალიზს, რომელიც ეხმარება მსმენელებს მიღებული ცოდნა გამოიყენონ თავიანთ ყოველდღიურ საქმიანობაში.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

IFRS სტანდარტების სიღრმისეული კურსი განკუთვნილია გამოცდილი ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, აუდიტორებისთვის, რეპორტინგის სპეციალისტებისთვის.

 • ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური ჩარჩო
 • ფინანსური ანგარიშგებების სრული პაკეტი და ფორმები
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და ცვილებების აღრიცხვა
 • სააღრიცხვო შეფასებების არსი და მნიშვნელობა, ცვლილებების აღრიცხვა
 • ფინანსური ანგარიშგების პირველადი წარდგენის ნიუანსები
 • ფასს სტანდარტებზე გადასვლის ტექნიკა, ნაშთების კორექტირება
 • მარაგების აღიარება
 • მარაგების შეფასების მეთოდები
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა
 • წარმოების დანახარჯების განაწილება თვითღირებულებაზე
 • ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება
 • მარაგების ჩამოწერა
 • შემოსავლის აღიარების ხუთ ეტაპიანი მოდელი
 • შემოსავლების აღიარება საქონლის რეალიზაციიდან
 • შემოსავლების აღიარება მომსახურების კონტრაქტებიდან
 • ლოიალური ბარათების/ბონუსების აღრიცხვა
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა
 • ფულადი მუხლების იდენტიფიკაცია
 • სამუშაო ვალუტა, წარსადგენი ვალუტა
 • საკურსო სხვაობების აღრიცხვა
 • მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსების აღრიცხვა
 • უცხოურ ვალუტაში მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების გადაანგარიშება
 • ძირითადი საშუალებების აღიარება და თვითღირებულების განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალებების შეფასების მეთოდები
 • მომსახურების ვადების განსაზღვრის ტექნიკა
 • გადაფასების მეთოდის ნიუანსები
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები
 • ცვეთის მეთოდები
 • ცვეთის დაწყებისა და შეწყვეთის პერიოდის განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალების აღირების შეწყვეტა
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები
 • ცვეთის მეთოდები
 • ცვეთის დაწყებისა და შეწყვეთის პერიოდის განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალების აღირების შეწყვეტა
 • საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაცია
 • საინვესტიციო ქონების საწყისი აღიარება
 • საინვესტიციო ქონების შემდგომი შეფასება
 • გადატანები ძირითადი საშუალებიდან საინვესტიციო ქონებაში და პირიქით
 • არამატერიალური აქტივების აღიარება და შემდგომი შეფასება
 • არამატერიალური აქტივების შექმნა კომპანიაში
 • განუსაზღვრელი მომსახურების ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების შეფასება
 • გადატანები გასაყიდად გამიზნული აქტივების გამსვლელ ჯგუფში და პირიქით
 • შეწყვეტილი ოპერაციების აღრიცხვა
 • ფინანსური და საოპერაციო იჯარის კლასიფიკაცია
 • საოპერაციო იჯარის აღრიცხვის ნიუანსები
 • ფინანსური იჯარის აღიარება
 • ფინანსური იჯარის აღრიცხვის თავისებურებები
 • უკუიჯარის აღრიცხვა
 • ფინანსური იჯარის რეალური ქეისის განხილვა
 • ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვას შორის არსებული სხვაობების ანალიზი
 • ფინანსური ინსტრუმენტების კატეგორიები
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
 • განსაკუთრებული აქტივის კრიტერიუმები
 • სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია
 • კაპიტალიზაციის შეწყვეტა
 • კაპიტალიზაციის ნორმა
 • ინვესტიციების კლასიფიკაცია
 • ინვესტიციების აღიარება
 • კაპიტალ მეთოდი
 • ინვესტიციების გაუფასურება
 • დივიდენდების აღიარება
 • კონტროლის იდენტიფიკაცია (აკონტროლებს თუ არა ინვესტორი საწარმოს)
 • გათავისუფლება კონსოლიდაციისგან
 • ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განხილვა
 • კონსოლიდაციის პროცედურები (ელიმინირება)
 • კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განხილვა

ღირებულება - 700 ლარი

ხანგრძლივობა - 30 საათი (6 კვირა)

მსმენელების რაოდენობა -
15 ადამიანი