ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

თანამედროვე ორგანიზაციებში პროექტების მართვა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. წარმატებული პროექტები კი განაპირობებენ ორგანიზაციის წარმატებულობას აღნიშნული ტრეინინგი მსმენელს სთავაზობს მიიღოს ცოდნა როგორც პროექტების მართვის თეორიულ ნაწილში ასევე პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე გაიგოს თუ როგორ შეიძლება ამ ცოდნის გამოყენება პრაქტიკულად.  მსმენელები გაიგებენ რა არის პროექტის სასიცოცხლო ციკლი და შეისწავლიან როგორ დაგეგმონ, აკონტროლონ და დაასრულონ წარმატებულ პროექტი.

კურსი აგებულია მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებული PMI-მეთოდოლიაგიაზე დაყრდნობით.

მსმენელი კურსის გავლის შემდგომ შეძლებს:

კურსის გავლის შემდგომ მონაწილეებს ეცოდინებათ პროექტის მართვის თანამედროვე მიდგომები და  გაეცნობიან შემდეგ მიმართულებებს:

 • რა არის პროექტი
 • პროექტის მენეჯერის როლი
 • რით განსხვავდება საოპერაციო მართვა პროექტების მართვისაგან და მათი დამოკიდებულება ორგანიზაციის სტრატეგიასთან.
 • როგორია საპროექტო გუნდი
 • პროექტის სასიცოცხლო ციკლი
 • პროექტების მართვის პროცესები
 • როგორია წარმატებული პროექტი და რა უნდა გავაკეთოთ წარმატების მისაღწევად?
 • როგორ ჩავაბაროთ პროექტი დაგეგმილ დროში და ბიუჯეტში
 • როგორ ვმართოთ პროექტის გუნდი
 • როგორ ვაკონტროლოთ პროექტი და მისი შედეგები

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობები:

ჩვენი ტრეინინგი ეყრდნობა თანამედროვე მეთოდოლოგიებს რომლებსაც წლების განმავლობაში მთელს მსოფლიოში უამრავი წარმატებული ორგანიზაცია იყენებს პროექტების სამართავად. ტრეინინგის განმავლობაში განიხილება ქართული და საერთაშორისო პროექტების მაგალითები.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

 • პროექტების მენეჯერებისთვის
 • ჯგუფის/სამსახურის უფროსებისთვის
 • კომპანიის უმაღლესი თუ საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის
 • ყველასათვის ვინც დაინტერესებულია პროექტების მენეჯმენტით

•პროექტის არსი

•პროექტის მენეჯერი

•საორგანიზაციო სტრუქტურები

•პროექტის ციკლი•ეთიკა

•პროექტის ინიცირება

•ძირითადი მხარეები

•პროექტის შერჩევის მეთოდები

•ძირითადი დოკუმენტები

•პასუხისმგებლობის განაწილება

 • პროექტის გუნდი
 • შინაარსის მართვა
 • WBS
 • ბიუჯეტის შემუშავება
 • სამუშაოს განაწილება
 • რესურსების დაგეგმვა
 • რისკების გეგმა
 • შესყიდვების გეგმა
 • კომუნიკაციის გეგმა
 • ხარისხის კონტროლი
 • პროექტის მართვის გეგმა
 • WBS -ის როლი გეგმა-გრაფიკში
 • ქსელური დიაგრამები და (forward pass and backward pass) ფორმირება
 • პროექტის კრიტიკული გზის განსაზღვრა
 • პრობლემები დროის განსაზღვრისას
 • განტ ჩარტი (Gantt chart)
 • მაილსტოუნები
 • რისკის და რისკის მართვის განსაზღვრა
 • რისკის იდენტიფიცირება და წყაროები
 • რისკების პრიორიტეტულობა
 • რისკზე რეაგირების ეფექტური სტრატეგია
 • რისკების კონტროლი პროექტის მიმდინარეობისას
 • რისკის დადგომის ალბათობა
 • რისკების შეფასება სხვა და სხვა სარეიტინგო სისტემით
 • მრავალჯერადი რეაგირების სტრატეგიები თითოეული მნიშვნელოვანი რისკისთვის
 • ხარისხის დაგეგმვა
 • ხარისხის კონტროლის განხორციელება
 • ექვსი სიგმა
 • გუნდის ჩამოყალიბება და მართვა
 • კონფლიქტების მართვა
 • მოტივაცია
 • დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება
 • მოლოდინების მართვა
 • კომუნიკაციის მეთოდები, ტექნიკა და არხები
 • ანგარიშები
 • შეჯამება
 • პროექტების მართვის ისტორია და სხვადასხვა მეთოდოლოგიის შედარება პლიუსები მინუსები

ღირებულება - 700 ლარი

ხანგრძლივობა - 24 საათი (6 კვირა)

მსმენელების რაოდენობა -
15 ადამიანი