ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

კურსი მოიცავს მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტის  გავლას, როგორც  თეორიულ ნაწილს ასევე პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით;

კურსის გავლის შემდგომ შეძლებთ:

 • დამოუკიდებლად მოამზადოთ ფინანსური ანგარიშგება  მე-4 კატეგორიის საწარმოთა  ფას-ის  მოთხოვნები შესაბამისად;
 • ზედამხედველობის სამსახურის პორტალზე კანონით განსაზღვრული ინფორმაციის მომზადებას და ატვირთვას;
 • შეძლებთ დამოუკიდებლად შეიმუშაოთ კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა;
 • შეძლებთ აქტივების მართვის პროცესისა და კონტროლის მექანიზმების შემუშავებას;

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობა:

კურსი უნიკალურია იმით, რომ წარმოადგენს სინთეზს როგორც თეორიული ნაწილის, რაც გულისხმობს სტანდარტების განხილვას და გაანალიზებას, ასევე მნიშვნელოვნად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე.

ვისთვის არის განკუთვნილი:

მე-4 კატეგორიის საწარმოში დასაქმებული ბუღალტრებისათვის და ფინანსისტებისათვის;

 

 

 • სააღრიცხვო პოლიტიკა - შეფასებები და შეცდომები
 • სტანდარტზე გადასვლა  
 • მარაგების აღრიცხვა  
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
 • იჯარის აღრიცხვა  
 • ამონაგების აღრიცხვა
 • უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა
 • ფინანსური ანგარიშგების ციფრული ფორმების შევსება
 • ფინანსური ანგარიშგების უწყისები
 • ანარიცხები
 • პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
 • საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები

ღირებულება - 220 ლარი

ხანგრძლივობა - 10 საათი (2 კვირა) 4 შეხვედრა