ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

კურსი სრულად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე და მოიცავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და შესაბამისი  ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას;

ასევე, კურსის გავლის დროს თქვენ შეძლებთ  შექმნათ ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად  საჭირო კორექტირებების ფაილები, როგორიცაა :

 • დებიტორული დავალიანებების ანარიცხების ფაილი;
 • ძირითადი საშუალებების გადაანგარიშების ფაილი;
 • მარაგების გაუფასურების ტესტირების ფაილი;
 • ფინანსური იჯარის ფაილი;

კურსი  მოგცემთ საშუალებას სრულად დამოუკიდებლად მოამზადოთ თქვენი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი;

ვისთვის არის განკუთვნილი:

კურსი განკუთვნილია მთავარი ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, აუდიტორებისთვის, რეპორტინგის სპეციალისტებისთვის.

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობები:

კურსი მთლიანად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე. ჯგუფში მსმენელთა რაოდენობა არ აჭარბებს 15 ადამიანს, რაც მსმენელებს საშუალებას აძლევს ტრენინგის მიმდინარეობისას მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები;

კურსის გავლის შემდგომ შეძლებთ:

დამოუკიდებლად მოამზადოთ კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება:

 • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება;
 • სრული შემოსავლების ანგარიშგება / საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება;
 • კაპიტალში მომხდარი ცვლილებების ანგარიშგება;
 • ფულადი სახსრების ანგარიშგება;

 ასევე, შეძლებთ დამოუკიდებლად მოამზადოთ  ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები;

გავივლით IFRS For SME-ს სტანდარტების იმ  ძირითად საკითხებს , სადაც კომპანიები უშვებენ ყველაზე მეტ შეცდომას და რომელიც გავლენას ახდენს კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებებზე;

ეს საკითხებია:

ძირითადი საშუალებების მომსახურების ვადის ცვლილება და გაუფასურებაზე ტესტირება.

დებიტორული დავალიანებების გაუფასურებები.

მარაგების ჩამოფასება ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებამდე.

ფინანსური იჯარა/ლიზინგის გადათვლა და ბუღალტრული გატარებები.

შემოსავლების აღიარება.

ექსელში მოვამზადებთ შემდეგ ფაილებს:

 • დებიტორული დავალიანებების ანარიცხების ფაილს
 • მარაგების ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებაზე ჩამოფასების ფაილს
 • ფინანსური იჯარის , ლიზინგის გადაანგარიშების  ფაილს
 • სესხების გადათვლის ფაილებს, როგორც ბანკის ასევე დამფუძნებლისგან აღებული სესხების

ექსელის საშუალებით ავაწყობთ:

 • კომპანიის ბრუნვით უწყისს და გადავიტანთ ფინანსურ კორექტირებებს
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგებას

ექსელის საშუალებით ავაწყობთ:

 • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას , იგივე ბალანსს
 • კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგებას
 • ახსსნა განმარტებითი შენიშვნებს

კომპანიის გატარებებიდან ექსელის საშუალებით ავაწყობთ

 • ფულადი სახსრების ანგარიშგებას როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი მეთოდით. 

ხანგრძლივობა: 12 სთ 

 ღირებულება: 350 ლარი