ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ:

ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისაც სურთ ცოდნა გაიღრმავონ ფინანსების მიმართულებით;

მსმენელები ქართული კომპანიების მაგალითზე გაივლიან ყველა პრაქტიკულ ქეისს და გაანალიზებენ მიღებულ თეორიულ ცოდნას;

კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ: 

შეაფასოთ თქვენი ბიზნესის ეფექტურობა

შეაფასოთ ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობები

დაითვალოთ კომპანიის მომგებიანობა

დამოუკიდებლად წაიკითხოთ კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებები

გაანალიზოთ ყველა მნიშვნელოვანი ფინანსური კოეფიციენტი;

გაეცნოთ იმ ბიზნესის სექტორების საშუალო მაჩვენებლებს  (ბენჩმარკები) სადაც თქვენი ბიზნესი მოღვაწეობს

შეიძენთ  ბიუჯეტირების სისტემასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან უნარებს 

მიიღებთ ინფორმაციას გარე დაფინანსების წყაროებზე და ინვესტიციების შეფასების მეთოდებზე;

ჩვენი ტრენინგის უპირატესობები:

ტრენინგი არის პრაქტიკული და ეფუძნება, როგორც თეორიულ ნაწილს ასევე მნიშვნელოვანი დრო დათმობილი აქვს პრაქტიკულ მაგალითებს, ჯგუფში მსმენელთა რაოდენობა არ აჭარბებს 15 ადამიანს, რაც მსმენელებს საშუალებას აძლევს ტრენინგის მიმდინარეობისას მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები დისკუსიებში ;

ვისთვის არის განკუთვნილი:

 კომპანიის დირექტორებისთვის, სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურთ ცოდნა მიიღონ ფინანსების მიმართულებით;

 • ფინანსების როლი და მნიშვნელობა  კომპანიაში

 • ფინანსური რგოლის ამოცანები

 • რა ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი კომპანიის  ბალანსიდან , ბალანსის კომპონენტები

   
 • რა ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი მოგება ზარალის ანგარიშგებიდან
 • როგორ დაითვალოთ კომპანიის მომგებიანობა
 • მომგებიანობის კოეფიციენტების მნიშვნელობა და დაანგარიშების მექანიზმები (EBITDA, EBIT, ROE, ROA, საოპერაციო მოგება, წმინდა მოგება)
 • როგორ განსაზღვროთ პროდუქციის გასაყიდი ფასი

 • ფასწარმოქმნის მეთოდები და საუკეთესო პრაქტიკები

 • რატომ არის მნიშვნელოვანი  წაუგებლობის წერტილის Break-Even  ანალიზი

 • საშემოსავლო გადასახადის მიმოხილვა და დაანგარიშების პრინციპები
 • დღგ-ს  გადასახადის მიმოხილვა და დაანგარიშების პრინციპები
 • მოგების და ქონების  გადასახადის მიმოხილვა და დაანგარიშების პრინციპები
 • ბიზნესის სამეწარეო ფორმების მიმოხილვა
 • Cash Flow-ს სტრუქტურა
 •  Cash Flow-ს ფორმები (პირდაპირი და ირიბი)
 • ფულადი სახსრების მართვის მნიშვნელობა ბიზნესისთვის
 • კომპანიის მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შეფასება ძირითადი ფინანსური მაჩვენებებლების საშუალებით
 • გავივლით, თუ როგორ უნდა შეაფასოთ კომპანიის რისკები
 • კომპანიის ლიკვიდურობის ანალიზი
 • კომპანიის საბრუნავი საშუალებების ანალიზი
 • ფულის საოპერაციო ციკლის მნიშვნელობა და ეფექტური მართვის მექანიზმები
 • ბიუჯეტის მნიშვნელობა კომპანიის დანახარჯების ოპტიმიზაციისთვის
 • ბიუჯეტის მომზადების მეთოდები
 • დანახარჯების კლასიფიკაცია, კაპიტალური დანახარჯები (Capex) საოპერაციო დანახარჯები (მუდმივი, ცვლადი, პირდაპირი, ზედნადები დანახარჯები)
 • ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი და გადახრების ანალიზი (Variance Analyze)
 • საკუთარი კაპიტალით დაფინანსება
 • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სესხებით დაფინანსება
 • ფინანსური ინსტრუმენტების გამოშვებით დაფინანსება
 • უკუგება ინვესტირებულ კაპიტალზე
 • ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდი
 • კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება)

ღირებულება - 1050 ლარი

ხანგრძლივობა - 18 საათი (6 შეხვედრა)

მსმენელების რაოდენობა -
15  ადამიანი