ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

კურსის შესახებ: 

ტრენინგზე დეტალურად განვიხილავთ იჯარასთან დაკავშირებულ საკითხებს - სააღრიცხვო პოლიტიკას, შემდგომ შეფასებებს, COV19-ის გავლენას აღნიშნულ სტანდარტზე. ასევე, ტრენინგზე გავაკეთებთ ფინანსურ და საგადასახადო აღიცხვას შორის არსებული სხვაობების ანალიზს, რეალური მაგალითის საფუძველზე გავაანალიზებთ, თუ რა ცვლილებებს იწვევს აღნიშნული სტანდარტი კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობის შეფასებაზე.

ტრენინგზე გავივლით:

  • ფინანსური და საოპერაციო იჯარის კლასიფიკაცია
  • საოპერაციო იჯარის აღრიცხვის ნიუანსები
  • ფინანსური იჯარის აღიარება
  • ფინანსური იჯარის აღრიცხვის თავისებურებები
  • უკუიჯარის აღრიცხვა
  • ფინანსური იჯარის რეალური ქეისის განხილვა
  • ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვას შორის არსებული სხვაობების ანალიზი

ღირებულება - 150 ლარი

ხანგრძლივობა - 5 საათი