ფინანსური ანგარიშგების მომზადება IFRS შესაბამისად

დემო

ზოგადი აღწერა

2016 წელს  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებებმა კომპანიებისთვის სავალდებულო  გახადა ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება IFRS სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენ გთავაზობთ

  • კომპანიის აღრიცხვის სისტემის გამოკვლევას
  • ტრანზაქციებისა და ნაშთების კორექტირებებს IFRS სტანდარტების შესაბამისად
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRS სტანდარტების შესაბამისად
  • ფინანსური სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადებას
  • ფინანსური აუდიტის პროცესში მხარდაჭერას
  • მხარდაჭერას საქმიანობის მიმოხილვის ანგარიშგების მომზადების პროცესში „ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ კანონის“ შესაბამისად.

შედეგად თქვენ მიიღებთ

IFRS სტანდარტების შესაბამისად მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, აუდიტებთან და ინვესტორებთან წარსადგენად.