• შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა და შრომითი ხელშეკრულების დადება;
 • შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობები;
 • შრომის შინაგანაწესი;
 • სრული და არასრული სამუშაო განაკვეთი;
 • სტაჟირება;
 • შრომის ანაზღაურება და მისი კომპონენტები
 • სამუშაო დრო, შესვენების დრო და დასვენების დრო;
 • ცვლაში მუშაობა;
 • სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი, სამუშაო დროის შეჯამებული აღრიცხვის წესი;
 • ზეგანაკვეთური სამუშაო და მისი ანაზღაურების წესი;
 • ღამის სამუშაოზე დასაქმების შეზღუდვა;
 • უქმე დღეები.
 • შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო, შვებულება ბავშვის მოვლის გამო;
 • შრომითი ხელშეკრულებების პირობების შეცვლა;
 • პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
 • სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების უფლება;
 • შრომითი დისკრიმინაციის ცნება, ნიშნები, სახეები, დისკრიმიაცნიის აკრძალვის ფარგლები, გონივრული მისადაგების პრინციპი, დაცვის ან მხარდაჭერის განსაკუთრებული ღონისძიებები, სექსულუარი შევიწროება;
 • თანაბარი სამუშაოსთვის თანაბარი შრომის ანაზღაურების გადახდის პრინციპი;
 • შრომითი დისკრიმინაციის შემთხვევაზე ზედამხედველი ორგანოების (შრომის ინპექციის სამსახურის, სახალხო დამცველის) კომპეტენციათა გამიჯვნა და უფლებამოსილებები.
 •  შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები, წესები, პროცედურები და შედეგები;
 • პასუხისმგებლობა და ინდივიდუალური დავის განხილვა;
 • ხანდაზმულობის ვადა;
 • სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა შრომით დავებთან დაკავშირებით;
 • მასობრივი დათხოვნა;
 • კოლექტიური დავის განხილვა და მედიაცია;
 • საწარმოს გადაცემა;
 • სამუშაო ადგილზე ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაციები.
 • სახელმწიფო ზედამხედველობა შრომის კოდექზე, სანქციები;
 • შრომის ინსპექციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები;
 • ინსპექტირების დაწყების საფუძველი, საჩივრის განხილვა;
 • ინსპექტირების განხორციელების წესი;
 • ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა შრომითი ნორმების დარღვევისთვის;
 • შრომის ინსპექციის აქტების გასაჩივრების წესი და ვადები;
 • შრომის ინსპექციის პრაქტიკის მიმოხილვა;
 • შრომის ინსპექციის მხრიდან პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზები.

შრომითი რეგულაციების დანერგვა

მიღება დასრულდა