• საწარმოო კომპანიების აღრიცხვის თავისებურებები და საუკეთესო პრაქტიკები
  • მნიშვნელოვანი საგადასახადო საკითხები
  • თვითღირებულების კომპონენტებს და მათ თავისებურებები
  • ზედნადები ხარჯების გადანაწილების მეთოდები
  • წარმოებისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური და მენეჯერული რეპორტების ფორმები
  • წარმოების ანალიტიკა

წარმოების ფინანსების მართვა

მიღება დასრულდა