ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია

დემო

ზოგადი აღწერა

კომპანიის გამართულად მუშაობისთვის უმნიშვნელოვანესია ოპტიმალური ბიზნესს პროცესებისა და პროცედურების შემუშავება. ოპტიმალური ბიზნესს პროცესი კომპანიას აძლევს საშუალებას გაიუმჯობესოს ფინანსური შედეგი (მომგებიანობა, ლიკვიდურობა ), მოახდინოს რესურსების ოპტიმიზაცია, და შეიმუშავოს გამართული კონტროლის მექანიზმები.

ჩვენ გთავაზობთ

  • კომპანიაში არსებული ბიზნეს პროცესების და პროცედურების ანალიზს
  • კომპანიის ძირითადი ბიზნესს პროცესების შემუშავებას
  • ბიზნესს პროცესებში ჩართული შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობების განსაზღვრას
  • მნიშვნელოვანი შეფასების ინდიკატორების შექმნას (KPI)
  • კომპანიის ფინანსური რესურსების კონტროლის მექანიზმების შემუშავებას

შედეგად თქვენ მიიღებთ

კომპანიაში ყველა მნიშვნელოვანი პროცესის სტანდარტიზებას, ხარჯების ოპტიმიზირებას და კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების გაუმჯობესებას