• ფინანსების როლი და მნიშვნელობა  კომპანიაში
 • ფინანსური რგოლის ამოცანები
 • რა ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი კომპანიის  ბალანსიდან , ბალანსის კომპონენტები
 • რა ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი მოგება ზარალის ანგარიშგებიდან
 • როგორ დაითვალოთ კომპანიის მომგებიანობა
 • მომგებიანობის კოეფიციენტების მნიშვნელობა და დაანგარიშების მექანიზმები (EBITDA, EBIT, ROE, ROA, საოპერაციო მოგება, წმინდა მოგება)
 • როგორ განსაზღვროთ პროდუქციის გასაყიდი ფასი
 • ფასწარმოქმნის მეთოდები და საუკეთესო პრაქტიკები
 • რატომ არის მნიშვნელოვანი  წაუგებლობის წერტილის Break-Even  ანალიზი
 • საშემოსავლო გადასახადის მიმოხილვა და დაანგარიშების პრინციპები
 • დღგ-ს  გადასახადის მიმოხილვა და დაანგარიშების პრინციპები
 • მოგების და ქონების  გადასახადის მიმოხილვა და დაანგარიშების პრინციპები
 • ბიზნესის სამეწარეო ფორმების მიმოხილვა
 • Cash Flow-ს სტრუქტურა
 •  Cash Flow-ს ფორმები (პირდაპირი და ირიბი)
 • ფულადი სახსრების მართვის მნიშვნელობა ბიზნესისთვის
 • კომპანიის მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შეფასება ძირითადი ფინანსური მაჩვენებებლების საშუალებით
 • გავივლით, თუ როგორ უნდა შეაფასოთ კომპანიის რისკები
 • კომპანიის ლიკვიდურობის ანალიზი
 • კომპანიის საბრუნავი საშუალებების ანალიზი
 • ფულის საოპერაციო ციკლის მნიშვნელობა და ეფექტური მართვის მექანიზმები
 • ბიუჯეტის მნიშვნელობა კომპანიის დანახარჯების ოპტიმიზაციისთვის
 • ბიუჯეტის მომზადების მეთოდები
 • დანახარჯების კლასიფიკაცია, კაპიტალური დანახარჯები (Capex) საოპერაციო დანახარჯები (მუდმივი, ცვლადი, პირდაპირი, ზედნადები დანახარჯები)
 • ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი და გადახრების ანალიზი (Variance Analyze)
 • საკუთარი კაპიტალით დაფინანსება
 • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სესხებით დაფინანსება
 • ფინანსური ინსტრუმენტების გამოშვებით დაფინანსება
 • უკუგება ინვესტირებულ კაპიტალზე
 • ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდი
 • კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება)

ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის

რეგისტრაცია დასრულდა