• ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური ჩარჩო
 • ფინანსური ანგარიშგებების სრული პაკეტი და ფორმები
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და ცვილებების აღრიცხვა
 • სააღრიცხვო შეფასებების არსი და მნიშვნელობა, ცვლილებების აღრიცხვა
 • ფინანსური ანგარიშგების პირველადი წარდგენის ნიუანსები
 • ფასს სტანდარტებზე გადასვლის ტექნიკა, ნაშთების კორექტირება
 • მარაგების აღიარება
 • მარაგების შეფასების მეთოდები
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა
 • წარმოების დანახარჯების განაწილება თვითღირებულებაზე
 • ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება
 • მარაგების ჩამოწერა
 • შემოსავლის აღიარების ხუთ ეტაპიანი მოდელი
 • შემოსავლების აღიარება საქონლის რეალიზაციიდან
 • შემოსავლების აღიარება მომსახურების კონტრაქტებიდან
 • ლოიალური ბარათების/ბონუსების აღრიცხვა
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა
 • ფულადი მუხლების იდენტიფიკაცია
 • სამუშაო ვალუტა, წარსადგენი ვალუტა
 • საკურსო სხვაობების აღრიცხვა
 • მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსების აღრიცხვა
 • უცხოურ ვალუტაში მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების გადაანგარიშება
 • ძირითადი საშუალებების აღიარება და თვითღირებულების განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალებების შეფასების მეთოდები
 • მომსახურების ვადების განსაზღვრის ტექნიკა
 • გადაფასების მეთოდის ნიუანსები
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები
 • ცვეთის მეთოდები
 • ცვეთის დაწყებისა და შეწყვეთის პერიოდის განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალების აღირების შეწყვეტა
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები
 • ცვეთის მეთოდები
 • ცვეთის დაწყებისა და შეწყვეთის პერიოდის განსაზღვრა
 • ძირითადი საშუალების აღირების შეწყვეტა
 • საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაცია
 • საინვესტიციო ქონების საწყისი აღიარება
 • საინვესტიციო ქონების შემდგომი შეფასება
 • გადატანები ძირითადი საშუალებიდან საინვესტიციო ქონებაში და პირიქით
 • არამატერიალური აქტივების აღიარება და შემდგომი შეფასება
 • არამატერიალური აქტივების შექმნა კომპანიაში
 • განუსაზღვრელი მომსახურების ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების შეფასება
 • გადატანები გასაყიდად გამიზნული აქტივების გამსვლელ ჯგუფში და პირიქით
 • შეწყვეტილი ოპერაციების აღრიცხვა
 • ფინანსური და საოპერაციო იჯარის კლასიფიკაცია
 • საოპერაციო იჯარის აღრიცხვის ნიუანსები
 • ფინანსური იჯარის აღიარება
 • ფინანსური იჯარის აღრიცხვის თავისებურებები
 • უკუიჯარის აღრიცხვა
 • ფინანსური იჯარის რეალური ქეისის განხილვა
 • ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვას შორის არსებული სხვაობების ანალიზი
 • ფინანსური ინსტრუმენტების კატეგორიები
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
 • განსაკუთრებული აქტივის კრიტერიუმები
 • სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია
 • კაპიტალიზაციის შეწყვეტა
 • კაპიტალიზაციის ნორმა
 • ინვესტიციების კლასიფიკაცია
 • ინვესტიციების აღიარება
 • კაპიტალ მეთოდი
 • ინვესტიციების გაუფასურება
 • დივიდენდების აღიარება
 • კონტროლის იდენტიფიკაცია (აკონტროლებს თუ არა ინვესტორი საწარმოს)
 • გათავისუფლება კონსოლიდაციისგან
 • ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განხილვა
 • კონსოლიდაციის პროცედურები (ელიმინირება)
 • კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განხილვა
 • განვლილი მასალის შეჯამება
 • ქეისების განხილვა

IFRS სიღრმისეული კურსი

მიღება დასრულდა