მშენებლობა

Ზოგადი ინფორმაცია: სამშენებლო სფეროს კომპანიებისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხებია ფინანსური რესურსების წინასწარი დაგეგმვა და მართვა, დანახარჯების ოპტიმიზაცია, მათ შორის ხარჯთაღრიცხვის შემუშავება და ისეთი მნიშვნელოვანი მუხლების დეტალური ანალიზი, როგორიც არის - გამოყენებული მასალები, საწვავები, ტექნიკა, შრომითი რესურსები და სხვა. ასევე მნიშვნელოვანია სწორი კონტროლის მექანიზმების შემუშავება და გამართული რეპორტინგის სისტემის შექმნა...

წარმოება

Ზოგადი ინფორმაცია: საწარმოო კომპანიებისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხებია წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულების კონტროლი და დეტალური ანალიზი, რაც თავისთავში მოიცავს პროდუქციის გამოსავლიანობების კონტროლს, წარმოების პროცესში გახარჯული ნედლეულის ფასების კონტროლს, ზედნადები დანახარჯების ნორმების განსაზღვრას, მათშორის სეზონურობის გათვალისწინებით, ასევე საწარმოო დანახარჯების ოპტიმიზაციას და დეტალურ ანალიზს, ისეთი მნიშვნელოვანი მუხლების, როგორიც არის: გამოყენებული ნედლეული და მასალები, შრომითი რესურსები, დამხმარე მასალები და სხვა ზედნადები დანახარჯები...

საცალო ვაჭრობა

Ზოგადი ინფორმაცია: საცალო ბიზნესისთვის საკვანძო საკითხია ფულადი რესურსების დეფიციტის მართვა, რაც განპირობებულია კომპანიის მარაგების (დეფიციტები, ჭარბი მარაგების ოდენობები), დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების არასწორი დაგეგმვით და კონტროლით.. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს დაგეგმვა/ ბიუჯეტირების სისტემა, რომელიც კომპანიებს საშუალებას აძლევს შეაფასონ დანახარჯების ეფექტურობა და შესაბამისად მოახდინონ მათი ოპტიმიზაცია, რაც განაპირობებს მომგებიანობის მაჩვენებლის გაუმჯობესებას...

დისტრიბუცია

Ზოგადი ინფორმაცია: სადისტრიბუციო ბიზნესისთვის საკვანძო საკითხებია ფულადი რესურსების დეფიციტის მართვა, რაც განპირობებულია კომპანიის მარაგების (დეფიციტები, ჭარბი მარაგების ოდენობები), დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების არასწორი დაგეგმვით და კონტროლით. სადისტრიბუციო ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია სავაჭრო ობიექტების კატეგორიზაცია, მისი პოტენციალის, ეფექტურობისა და მომგებიანობის განსაზღვრა. ასოსრტიმენტის მართვა...