• საწყობის ფართის დაგეგმარება და შესანახი ადგილის ტიპები
 • სასაწყობე ინვენტარი, მათი ძირითადი ფუნქციები და მახასიათებლები
 • საწყობის მართვის სტრუქტურა: კადრების ეფექტური გადანაწილება და პროცესების დელეგირება
 • სასაწყობე მენეჯმენტი: სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების დამუშავება საწყობის ეფექტურად მართვისთვის
 • სასაწყობე სტელაჟების დამისამართება: პროდუქციის მისამართებზე განლაგების  მექანიზმი
 • საწყობის ძირითადი ოპერაციები: პროდუქციის მიღება, აგროვება, შემოწმება, თაროს  შევსება, მანქანაში დატვირთვა
 • სასაწყობე ოპერაციების ეფექტურობის საზომი ინდიკატორები: KPI არსი და მნიშვნელობა
 • WERC KPI და გამოთვლები
 • საწყობის პერიოდული და გენერალური ინვენტარიზაცია
 • საწყობის პერიოდული და გენერალური ინვენტარიზაცია
 • საწყობში პროდუქციის ABC ანალიზის მიხედვით გადალაგება: პროცესის სრული აღწერა და შედეგების განხილვა
 • საწყობის პერსონალის ეფექტური სამოტივაციო  სისტემებისაწყობის პერსონალის ეფექტური სამოტივაციო სისტემები
 • 5 S სისტემა , მისი მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები და შედეგები
 • FMCG დისტრიბუციის ძირითადი მოდელი: მარშრუტების დაგეგმარებისთვის საჭირო  ლოგიკების და ფაქტორების განხილვა
 • კროს დოქინგის სისტემა
 • მიწოდების მართვის სამოტივაციო სისტემები

საწყობების მენეჯმენტი და მიწოდების მართვა

მიღება დასრულდა