• ფინანსური ანგარიშგების მომზადება (ბალანსი, მოგება-ზარალი) – ბრუნვითი უწყისიდან და გატარებებიდან
• მოგება-ზარალის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ანალიზი

 • ფულადი სახსრების ანგარიშგების (Cash Flow) მომზადება
 • ანგარიშგებებს შორის კავშირები და შემოწმების ტექნიკები

• კომპანიის მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შეფასება კოეფიციენტების მიხედვით პრაქტიკული ქეისის მაგალითზე ექსელში, გავაანალიზებთ სავაჭრო, სამშენებლო და მომსახურების სფეროს კომპანიებს , გავივლით თითოეული სფეროსთვის დამახასიათებელ თავისებურებებს.

 • მომგებიანობების კოეფიციენტი
 • ლიკვიდურობის კოეფიციენტი
 • აქტივების მართვის კოეფიციენტი
 • ფულის საოპერაციო ციკლი
 • ფინანსური სტაბილურობის კოეფიციენტები
 • პრაქტიკული ქეისის მაგალითზე ექსელში;

• საკუთარი და მოზიდული სახსრების თანაფარდობის მაჩვენებლის განხილვა

• კომპანიის მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შეფასება , ბიზნეს სექტორების მიხედვით
• სავაჭრო კომპანიების ფინანსური ანალიზის თავისებურებები

 • მარჟების ანალიზი
 • კლიენტების და მომწოდებლების ანალიზი
 • მარაგების ბრუნვადობების ანალიზა
 • კომერციული ანალიზი

• საწარმოო კომპანიების ფინანსური ანალიზის თავისებურებები

 • თვითღირებულების ანალიზი
 • ზედნადები ხარჯების ანალიზი
 • წარმოების ანალიზი
 • კომერციული ანალიზი

• სამშენებლო კომპანიების ფინანსური ანალიზის თავისებურებები
• მომსახურე სექტორის კომპანიების ფინანსური ანალიზის თავისებურებები
• შედარებით ანალიზის ტექნიკები და მნიშვნელობა
• ბენჩმარკების როლი კომპანიის ფინანსური ანალიზის მომზადებაში

• დანახარჯების ანალიზი (Cost Analysis) და ოპტიმალური ხარჯების სტრუქტურის დადგენა კომპანიაში
• ფინანსური სტრატეგიის შერჩევა (Financial Strategic Planning)
• როგორ დავგეგმოთ კომპანიაში ფულადი სახსრები (Cash Flow)
• ფინანსური მოდელის პრაქტიკული მაგალითის გგანხილვა

• ინვესტიციის უკუგების შეფასების მეთოდები
• ფულის დროითი ღირებულება
• როგორ ხდება მომგებიანი ინვესტიციების შერჩევა
• ბიზნესის შეფასების დისკონტირებული ფულადი სახსრების მოდელის დეტალური განხილვა (DCF Model)
• საინვესტიციო პროექტის განხილვა და მსჯელობის აღნიშნულ ინვესტიციის განხორციელებასთან დაკავშირებით

საბოლოო ქეისის მომზადება – ერთ-ერთი ქართული კომპანიის შერჩევა და რეალურ მაგალითზე კომპანიის ფინანსური ანალიზის მომზადება და წარდგენა

ფინანსური ანალიზი და ბიზნესის შეფასება

რეგისტრაცია დასრულდა